เปิดคู่มือการเล่น กติกาของ
GSC Automotive Factory Game
เกมโรงงานผลิตยานยนต์ โดย
GSC วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
การพัฒนาเกมธุรกิจที่เกิดจากการวิจัย
นวัตกรรมที่พัฒนาเกมบนพื้นฐานของ
การระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการร่วมพัฒนาเกมตั้งแต่ Theme และ
วัตถุประสงค์ของการเล่นเกม
ตลอดจนคุณประโยชน์ที่จะได้รับ
คุณลักษณะ และ คุณสมบัติของเกมตามผลงานวิจัย
ของวิทยาลัยพาณิชยศสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
ดำเนินการวิจัยโดย
ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
และ ดร. นพดล เดชประเสริฐ
อาจารย์ประจำและเลขานุการหลักสูตร
Executive MBA วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
ออกแบบโดย ทีม GAME LAB (Thailand)
ABC CLUB – Project Manager
Charkris Ming Ti – Board Game Designer & Machanic Game
Maythawee Pulsiri – Board Game Artwork Designer
Signdevops Co.,Ltd. – Online Game Designer
ขอบพระคุณ
น้องจีจี้ Jinnapat Treejareonwiwat
ตรวจความถูกต้องของ คู่มือการเล่น
เร็ว ๆ นี้ เราจะได้แสดงผลงานเล็ก ๆ ของเราที่
Thailand Toy Expo วันที่ 2-5 พ.ค. 2562 @ Central World